Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zleceniodawcy wypełniającego formularz zamówienia na usługi wynajmu fotobudki będą zapisywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883). Dodatkowo  25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). W związku z tym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale i wyjaśnić w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe na łamach naszego serwisu. 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bednarz reprezentujący firmę ” Fotocom Lucyna Bednarz”, ul. Szeligowskiego 1,62-507 Konin

Jakie dane są przetwarzane?

Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zawieranej umowy świadczenia usług  zgodnie z ustawowym upoważnieniem do przetwarzania danych.

Jakimi prawami dysponujesz?

Każdy zleceniodawca, którego dane dotyczą ma ustawowe prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych
 • Masz prawo żądania sprostowania danych
 • Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach)
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych
Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: dj-bee@wp.pl

Podanie danych osobowych przez zleceniodawcę  jest dobrowolne jednakże zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; 
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną  lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 •  jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych  przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 •  zgoda może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania;
4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  Czas przetwarzania danych?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:

 • będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – oczywiście tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

Prawa zleceniodawcy dotyczące ochrony danych osobowych


1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy wyłacznie w oparciu o dane osobowe ust. 2;
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 warunki dopuszczalności przetwarzania danych ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 warunki dopuszczalności przetwarzania danych ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy wyłacznie w oparciu o dane osobowe ust. 1.
2. W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.
3. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.3a. W razie wniesienia żądania, o którym mowa w art. 32uprawnienia osób których dane dotyczą ust. 1 pkt 9, administrator danych bez zbędnej zwłoki rozpatruje sprawę albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję. 
4. Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 33. Obowiązek poinformowania o przysługujących prawach i udzielenia informacji

1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 uprawnienia osób których dane dotyczą ust. 1 pkt 1-5a.
2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się na piśmie.

Art. 34. Przesłanki odmowy udzielenia informacji odnośnie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 uprawnienia osób których dane dotyczą ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:
1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Art. 35. Przesłanki uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych przez administratora

1. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
2. W razie niedopełnienia przez administratora danych obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.
3. Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 
 
Facebook